Szabályzatok

B2B szabályzat

Regisztrációt követően jóváhagyás szükséges. Csak a jóváhagyás után láthatóak a vonatkozó árak. A jóváhagyásról emailben tájékoztatjuk.

Minimális vásárlási érték nincs.

Fruttamax termékeinkre 10%, míg minden más termékre 5% kedvezmény jár.

A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze.

Rendeléskor vegyék figyelembe, hogy maximum 60kg-os csomagot tudunk feladni (a megrendelt termék és a csomagolás összsúlya). Ha ennél nagyobb rendelést szeretne leadni, kérem keresse segítőkész ügyfélszolgálatunkat:

info@rostesvitamin.hu vagy +36301146105

Hírlevél szabályzat

- Minden új, hírlevélre feliratkozónknak emailben küldünk egy kupont, melyet a következő megrendelés alkalmával lehet felhasználni.

- A kupon értéke 10%, függetlenül a megvásárolni kívánt termékek összegétől.

- A kupont egy feliratkozó csak egyszer használhatja fel.

- A hírlevél kupon más akcióval nem vonható össze. A kupon pontbeváltás és akciós termék esetén nem felhasználható.

"Visszavárunk" akció:

- Minden vásárlónk, aki 2022.10.01-jét követően 10.000 Ft feletti értékben vásárol webáruházunkban, kupont kap, melyet a következő vásárlása során tud felhasználni. A kupon 10% kedvezményre jogosít következő vásárlás alkalmával.

- A vásárolt termékek összértékének kell meghaladni a 10.000 Ft-ot szállítási költség illetve a felhasznált kupon értéke nélkül.

- A kupont ugyancsak 10.000 Ft-os vásárlás esetén lehet felhasználni a fentekkel megegyező feltételekkel.

- A további vásárlásokkal láncreakciószerűen folyamatos akciós kedvezmények vehetők igénybe, amennyiben a vásárlások minden feltételeknek megfelelnek.

- A kuponok felhasználhatósága a vásárlást követő hónap utolsó napja.

- A kuponok minden hónap első munkanapján kerülnek kiküldésre. 

- A "Visszavárunk" akció más akcióval nem vonható össze. A kupon pontbeváltás és akciós termék esetén nem felhasználható.

Játékszabályzat 

Triklon-IT Kft - (székhely: 6800, Hódmezővásárhely, Tulipán utca 8.), mint Szervező és adatkezelő a jelen szabályzat és adatvédelmi tájékoztatóban (a továbbiakban: Szabályzat) meghatározott játékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.

SZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

  1. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik cselekvőképesek, illetve nem állnak cselekvőképességüket e tekintetben korlátozó bármely korlátozás alatt, elfogadják a Szabályzatot, személyes adataikat megadják a Szervező számára, illetve a jelen Szabályzatban található mechanizmus szerint regisztrálnak, illetve részt vesznek a Nyereményjátékban (továbbiakban: Felhasználó).

Ha olyan Felhasználó regisztrál vagy nyer, aki a Facebook felhasználói feltételeit megszegve vagy megkerülve regisztrált a Facebookon, automatikusan kizárásra kerül. A Szervező kizárhatják a Nyereményjátékból azt a Felhasználót, aki személyes adatait hibásan, vagy nem adta meg.

A Felhasználó felelőssége, hogy az általa megadott elektronikus levélcímre beérkező üzeneteket és az eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítést kellő időben figyelemmel kísérje.

A Szervező nem vállal felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a Felhasználók részére.

Felhasználó a Nyereményjátékban azonosító okmányban (így elsősorban személyi igazolványban) található teljes névvel vagy más, megfelelő azonosításra alkalmas névvel vehet részt.

A Nyereményjátékban a kijavítással sem regisztrálható az eredeti Felhasználó helyett vagy nevében más személy.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

Ha olyan Felhasználó regisztrál, aki a jelen Szabályzatban foglaltakat megszegve vagy megkerülve regisztrált a Nyereményjátékban, automatikusan kizárásra kerül. A Szervező kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Felhasználót is, aki adatait egyébként hibásan, megtévesztően vagy nem adta meg. A kizárt Felhasználó nem tarthat igényt nyereményre, illetve az esetlegesen átadott nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy értékét megtéríteni a Szervező számára.

Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Felhasználót terheli és a költség mértéke függhet a Felhasználó internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.

  1. Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték időtartama: 2022. július 22. 0:00-tól 2022. július 31. 23:59-ig tart. (a jelen szabályzatba: játékidőszak).

A sorsolás és eredményhirdetés időpontja: 2022. augusztus 1. 12:00

III. Nyereményjáték menete

A Nyereményjátékban a játékidőszak alatt lehet részt venni.

  1. Tájékozódj a részletekről.
  2. A rostesvitamin.hu facebook oldalára július 22. és július 31. között posztold ki, a nyereményjáték poszt alá, egy általad elkészített valamilyen mentes receptet.
  3. A játékidőszak végén 5000Ft értékű ajándékcsomagot sorsolunk ki.

A Nyereményjátékban a Szervező megfelelő számú, így minden nyereményre egy nyertest hirdetnek ki a Felhasználók közül.

Egy Felhasználó legfeljebb egy ajándékot nyerhet meg. Ha a Felhasználó több nyereményre lenne jogosult, akkor az csak 1 nyereményre lesz jogosult. A nyertesek külön jogosultak nyereményre.

A nyertesnek először meghatározott Felhasználó jogosult a nyereményt átvenni. Amennyiben bebizonyosodik, hogy erre mégsem lenne jogosult, úgy helyére Szervező által meghatározott második, illetve további helyen pótlólag meghatározott Felhasználó lép. Az erről szóló értesítésben a Szervező megfelelő határidőket tűz ki.

  1. Nyeremények

A Nyereményjátékban annak időtartama alatt a Felhasználók az alábbi nyereményekre tehetnek szert:

 Nyeremény: 1 db 5000Ft értékű Rost és Vitamin ajándékcsomag

Egy Felhasználó legfeljebb egy nyereményre lehet jogosult a IV. pontban meghatározottak szerint.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Nyereményjátékban elérhető nyereményeket bármikor, indokolás, előzetes értesítés, kártérítés vagy jóvátétel nélkül megváltoztassák.

  1. Nyeremény átvétele

A nyertes a Rostesvitamin.hu Facebbok olalán keresztül kerül értesítésre.

A nyertes Felhasználó a nyeremény átadásához szükséges adatait (így különösen e-mail cím) chatüzenet vagy e-mail formájában adja meg.

A jelen Szabályzat szerint kiértesített győztes Felhasználók kötelesek legkésőbb 2022. április 14. 12:00 óráig felvenni a kapcsolatot a Szervezővel. E határidő jogvesztő, így elmulasztása esetén a Felhasználó elveszti jogosultságát nyereményének átvételére, a Szervező kifejezetten kizárja a Felhasználó mulasztásából eredő megtérítési kötelezettségét.

Amennyiben szükséges, úgy a Szervező további egyeztetésére felhívja a nyertes Felhasználót.

A nyertes Felhasználónak a nyeremény átvételére e-mailben van lehetősége.

Amennyiben a nyertes Felhasználó cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyeremények másra át nem ruházhatóak és készpénzre vagy más nyereményre sem válthatóak át.

VII. Felhasználó kizárása a játékból

A Szervező jogosult saját belátása szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt a Felhasználót, illetve Felhasználói regisztrációt a Nyereményjátékból:

- aki megsérti a jelen Szabályzat bármely rendelkezését;

- aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban, így különösen, ha regisztrációja nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek, vagy egyébként jogszabályt sért;

- aki a Szervező alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozója;

- aki bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;

- aki megtévesztően jár el a Nyereményjátékkal kapcsolatban;

- aki szükséges személyes adatait, ill. a Szervező által kért információkat, nyilatkozatokat nem adta meg, illetve adatkezelési hozzájárulását visszavonja;

- aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel;

- aki valótlan vagy hibás személyes adatokat küld meg a Szervező részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan, vagy a valós Felhasználótól eltérő más személyt jogosítson nyereményre vagy az eredeti Felhasználótól eltérő más személyt regisztráljanak Felhasználóként; valamint

- akit, illetve amelyet a Szervező egyéb okból jónak lát törölni, így különösen akkor, ha a Felhasználó a Facebookon nem lett volna jogosult regisztrálni, vagy kommentjeivel, vagy nyilatkozataival sérti a Szervező jogos gazdasági érdekeit.

A Felhasználó kizárása esetén az adott Felhasználó nem tarthat igényt nyereményre, vagy amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervező tudomására, úgy a már átadott nyereményét, illetve amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Szervezőnek, valamint köteles a Szervezőnek a kizárással kapcsolatos költségeit, valamint kárát megtéríteni.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a kizárt Felhasználó helyett saját belátása szerint egy másik Felhasználót hirdessen ki nyertesként, de erre nem kötelezhető.

A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervező a lehetőségeihez képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytat le, és a vizsgálat során tudomására jutott információk alapján hozza meg döntését. A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a Szervezőnek nem áll módjában figyelembe venni.

A Szervező attól függetlenül jogosult dönteni kizárásról, hogy az arra okot adó tény, körülmény, illetve információ a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy az után merül fel, illetve jutott tudomására. A kizárási eljárás megindítására legkésőbb 2022. február 16-ig van lehetőség, ezen időpont után a Szervezőknek nem áll módjukban megvizsgálni a kizárás lehetőségét.

VIII. A Szervezők felelőssége

A Szervező nem vállal felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő következményekért.

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervező nem szavatolja a Nyereményjáték szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervező a Nyereményjáték, valamint a Nyereményjáték oldalának és alkalmazásának működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szervező kizár mindféle kártérítési, kártalanítási igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték, így különösen az alkalmazott szoftver esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező a nyeremény tekintetében – tekintettel ingyenességére – különösen nem vállal sem szavatosságot, sem jótállást, valamint kizár minden kártérítési vagy megtérítési igényt.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Nyereményjátékot a játékidőszak alatt indoklás nélkül megszüntesse. Erről a döntésről a Szervező a Nyereményjáték Facebook oldalán tájékoztatja a Felhasználókat.

  1. Adatvédelmi nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervező által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán alapul.

A Nyereményjátékban való részvétellel, valamint adatainak megadásával a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul alábbi személyes adatai kezeléséhez a Nyereményjáték lebonyolítása, a nyeremény átadása érdekében, valamint a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul ahhoz, hogy kívánságlistáját és nevét a Nyereményjátékban részt vevő Ismerősei a jelen Nyereményjáték lebonyolítása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben megismerhessék.

A Nyereményjáték során a Szervező a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása, a nyeremény átadása érdekében:

- név,

- Facebook azonosító,

- e-mail cím,

- postázási cím, illetve

- telefonszám.

  1. Szabályzat módosítása

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező a Nyereményjáték Facebook oldalán keresztül értesíti a Felhasználókat.

  1. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Felhasználó cselekvőképessége korlátozott, de nem áll cselekvőképességének e Nyereményjáték tekintetben korlátozó korlátozás alatt, úgy az Alkalmazást használni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

A jelen Szabályzat értelmében az e-mail írásbeli formának minősül.

A Felhasználó köteles viseli annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.

A Szervezők kijelentik, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

Pontgyűjtési szabályzat

Raktározz be pontokból!

 

Hogyan működik a gyűjtés?

Megéri nálunk regisztrálni, hiszen minden új tagunknak automatikusan jóváírunk 100 pontot. Dupláznál? Az is lehetséges! Azon vásárlóinknak, akik feliratkoznak hírlevelünkre (és meg is erősítik ezt a szándékukat) 200 pontot adunk ajándékba.

Ha már regisztrált felhasználónk vagy, akkor minden megvásárolt termék árából automatikusan pontot írunk jóvá. A pontok értékét kiemelt helyen, a termék mellett láthatsz is, így pontosan tudhatod, hogy az adott termék megvásárlásával hány forint íródik jóvá a számládon. Jó hír, hogy ezeket a pontokat az akciós termékeink megvásárlása után is megkapod.

Hogyan tudod felhasználni?

Bár a pontok az akciós termékek árából is jóváíródnak, fontos, hogy az összegyűjtött pontjaidat csak teljes árú termékeinkre tudod felhasználni, más akcióval sajnos nem vonhatóak össze. Ezen felül viszont bármennyi pontot beválthatsz 1-1 vásárlásod során és akár a rendelésed végösszegének 100%-ára is felhasználhatod azokat. Így pontjaid segítségével akár még a szállítási költségeket is megspórolhatod.

Az általad gyűjtött pontok értékét az ár alatt tudod majd megtekinteni. Fontos, hogy a rendelésed véglegesítése előtt minden esetben jelezned kell nekünk, ha szeretnéd az adott vásárlás során felhasználni a pontjaidat. 1 évig, vagyis 365 napig van erre lehetőséged, utána sajnos elvesznek pontjaid a rendszerből.

A megszerzett pontjaidat az után íródnak jóvá, hogy csomagodat átadtuk a futárnak.